VISUAL TOPO
VISUAL TOPO
VISUAL TOPO
VISUAL TOPO
VISUAL TOPO
VISUAL TOPO

Κορυφαίο τοπογραφικό λογισμικό

Οι δυνατότητες του «Visual Topo» συνοψίζονται ως ακολούθως:

• Δυνατότητα γωνιομετρήσεων σε περισσότερες από μία περιόδους και σε δύο θέσεις τηλεσκοπίου με υπολογισμό μέσων ανηγμένων τιμών και γενικών μέσων όρων.
• Επίλυση όλων των ειδών οδεύσεων (ανοικτές, κλειστές, προσανατολισμένες ή μη) με ταυτόχρονο έλεγχο των σφαλμάτων (εντός – εκτός ορίων ελληνικών κανονισμών). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι γωνιομετρήσεις των οδεύσεων έγιναν σε περισσότερες από μία περιόδους, στην επίλυση των οδεύσεων λαμβάνονται υπόψη οι γενικοί μέσοι όροι.
• Επίλυση τριγωνομετρικής υψομετρίας με τα αντίστοιχα σφάλματα σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανονισμούς.

Share:

MAGNET Enterprise
MAGNET Enterprise

MAGNET Tools
MAGNET Tools

MAGNET Field
MAGNET FIeld

Κορυφαίο τοπογραφικό λογισμικό

Οι δυνατότητες του «Visual Topo» συνοψίζονται ως ακολούθως:

• Δυνατότητα γωνιομετρήσεων σε περισσότερες από μία περιόδους και σε δύο θέσεις τηλεσκοπίου με υπολογισμό μέσων ανηγμένων τιμών και γενικών μέσων όρων.
• Επίλυση όλων των ειδών οδεύσεων (ανοικτές, κλειστές, προσανατολισμένες ή μη) με ταυτόχρονο έλεγχο των σφαλμάτων (εντός – εκτός ορίων ελληνικών κανονισμών). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι γωνιομετρήσεις των οδεύσεων έγιναν σε περισσότερες από μία περιόδους, στην επίλυση των οδεύσεων λαμβάνονται υπόψη οι γενικοί μέσοι όροι.
• Επίλυση τριγωνομετρικής υψομετρίας με τα αντίστοιχα σφάλματα σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανονισμούς.
• Επίλυση ταχυμετρικών σημείων (σε ΕΓΣΑ87, HATT, UTM 3o).
• Δημιουργία αρχείου dxf με κάναβο και ραπορταρισμένα τόσο τα ταχυμετρικά σημεία όσο και τα σημεία του πολυγωνομετρικού δικτύου, καθώς και βασικά layer τα οποία βοηθάνε την απόδοση σε κάποιο σχεδιαστικό πρόγραμμα μορφής cad.
• Επίλυση εμπροσθοτομίας και οπισθοτομίας σε περίπτωση που απαιτείται πύκνωση δικτύου και η χρήση GPS δεν είναι δυνατή.
• Επίλυση Χωροσταθμικού Δικτύου με αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από τους ψηφιακούς χωροβάτες Topcon : DL-501/DL-502/DL-503
• Μετατροπή συντεταγμένων από Hatt σε ΕΓΣΑ και το αντίστροφο
• Υπολογισμός Εμβαδών από ταχυμετρικά σημεία

Τα βασικά πλεονεκτήματα του «Visual Topo» είναι:

• Άμεση επικοινωνία όλων των γεωδαιτικών σταθμών (total stations) με το πρόγραμμα και εύκολη εισαγωγή των μετρημένων στο ύπαιθρο στοιχείων, προκειμένου να αρχίσει άμεσα η επεξεργασία τους.
• Δυνατότητα μέτρησης γωνιών σε πολλαπλές περιόδους και υπολογισμός αυτών.
• Δυνατότητα επιλογής συστήματος συντεταγμένων (τοπικό, ΕΓΣΑ87, HATT, UTM 3o).
• Δυνατότητα υπολογισμού του συντελεστή κλίμακας (κ).
• Εξαγωγή αρχείου τύπου *.dxf με δυνατότητα δισδιάστατης ή τρισδιάστατης σχεδίασης, όσο και επιλογής της κλίμακας εκτύπωσης.
• Δυνατότητα αραίωσης των σημείων κατά το ραπορτάρισμα, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα κατά την εκτύπωση.
• Δυνατότητα εκτύπωσης των επιλύσεων (στα ελληνικά και αγγλικά) τόσο σε εκτυπωτή όσο και σε αρχείο μορφής *.pdf.

Επίσης τονίζεται ότι οι χρήστες του προγράμματος «Visual Topo», μπορούν να ζητήσουν να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα λειτουργίες που τους διευκολύνουν, ανάλογα με τη δουλειά που θέλουν να κάνουν και τα όργανα που χρησιμοποιούν (customization) ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητά του.